Cơm theo phần・Set menu

Gồm rau trộn, súp, cơm trắng (cơm thêm miễn phí) Include mini salad, soup, rice (free additional rice)