Chashu men – mì chashu

Topping nhiều thịt chashu hơn. Có thể chọn thêm cay, thêm trứng hoặc tô lớn Topping with more chashu meat. Can choose + spicy or egg or large size